واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه سیزدهم

مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 8 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 7 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 6 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 5 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 4 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 3 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق

مجتمع مسکونی B - طبقه سیزدهم

مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 14 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 13 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 12 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 11 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 10 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 9 187 متری نماي دريا سمت شمال