واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه پانزدهم

مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 3 124 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 4 124 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 5 124 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 6 124 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 7 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 8 187 متری نماي جنگل سمت جنوب

مجتمع مسکونی B - طبقه پانزدهم

مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 9 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 10 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 11 124 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 12 124 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 13 124 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 14 124 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب