واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه هفدهم

مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 1 192 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 2 192 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 3 143 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 4 143 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 5 143 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 6 143 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 7 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 8 187 متری نماي جنگل سمت جنوب

مجتمع مسکونی B - طبقه هفدهم

مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 9 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 10 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 11 143 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 12 143 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 13 143 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 14 143 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 15 192 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب