واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه بیستم

مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 1 204 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 2 158 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 3 158 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 4 158 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 5 158 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 6 204 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب

مجتمع مسکونی B - طبقه بیستم

مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 7 204 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 8 158 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 9 158 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 10 158 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 11 158 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 12 204 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب