واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه نوزدهم

مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 1 180 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 2 147 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 3 147 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 4 147 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 5 147 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 6 180 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب

مجتمع مسکونی B - طبقه نوزدهم

مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 7 180 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 8 147 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 9 147 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 11 147 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 10 144 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 12 180 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب