واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی B - طبقه بیست و دوم

مجتمع مسکونی B طبقه بیست و دوم 3 - تمامی نما و تمامی جهت ها