واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه چهارم

مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 5 116 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 6 116 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 7 116 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 8 116 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب

مجتمع مسکونی B - طبقه چهارم

مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 13 116 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 14 116 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 15 116 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 16 116 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب