واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه دوازدهم

مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 3 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 4 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 5 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 6 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 7 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 8 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب

مجتمع مسکونی B - طبقه دوازدهم

مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 11 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 12 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 13 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 14 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب