واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه پنجم

مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 5 142 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 6 142 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 7 142 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 8 142 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب

مجتمع مسکونی B - طبقه پنجم

مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 13 142 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 14 142 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 15 142 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 16 142 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب