واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه چهاردهم

مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 3 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 4 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 5 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 6 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 7 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 8 187 متری نماي جنگل سمت جنوب

مجتمع مسکونی B - طبقه چهاردهم

مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 9 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 10 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 11 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 12 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 13 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 14 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب