واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه شانزدهم

مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 3 126 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 4 126 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 5 126 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 6 126 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 7 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 8 187 متری نماي جنگل سمت جنوب

مجتمع مسکونی B - طبقه شانزدهم

مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 9 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 10 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 11 126 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 12 126 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 13 126 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 14 126 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب