واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه بیست و یکم

مجتمع مسکونی A طبقه بیست و یکم 1 782 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه بیست و یکم 2 782 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب

مجتمع مسکونی B - طبقه بیست و یکم

مجتمع مسکونی B طبقه بیست و یکم 3 1700 متری تمامی نما و تمامی جهت ها