واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه هجدهم

مجتمع مسکونی A طبقه هجدهم 1 172 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هجدهم 2 144 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هجدهم 3 144 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هجدهم 4 144 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هجدهم 6 172 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب

مجتمع مسکونی B - طبقه هجدهم

مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 7 172 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 8 144 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 9 144 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 10 144 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 11 144 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 12 172 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب