واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه ششم

مجتمع مسکونی A طبقه ششم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 5 135 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 6 135 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 7 135 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 8 135 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب

مجتمع مسکونی B - طبقه ششم

مجتمع مسکونی B طبقه ششم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 13 135 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 14 135 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 15 135 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 16 135 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب