واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه بیست و سوم

مجتمع مسکونی A طبقه بیست و دوم 1 - نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه بیست و دوم 2 - نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب