واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه هفتم

مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 5 129 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 6 129 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 7 129 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 8 129 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب

مجتمع مسکونی B - طبقه هفتم

مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 13 129 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 14 129 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 15 129 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 16 129 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب