واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه هشتم

مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 5 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 6 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 7 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 8 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب

مجتمع مسکونی B - طبقه هشتم

مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 13 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 14 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 15 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 16 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب