واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه نهم

مجتمع مسکونی A طبقه نهم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 5 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 6 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 7 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 8 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب

مجتمع مسکونی B - طبقه نهم

مجتمع مسکونی B طبقه نهم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 13 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 14 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 15 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 16 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب