واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه دهم

مجتمع مسکونی A طبقه دهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 3 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 4 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 5 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 6 115 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 7 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 8 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب

مجتمع مسکونی B - طبقه دهم

مجتمع مسکونی B طبقه دهم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 11 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 12 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 13 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 14 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب