واحد 16
  • طبقه : چهاردهم
  • مساحت : 140.2
  • کاربری : مسکونی
Image Map

مجتمع مسکونی A - طبقه یازدهم

مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 5 114 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 6 114 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 7 114 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 8 114 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب

مجتمع مسکونی B - طبقه یازدهم

مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 14 114 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 15 114 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 16 114 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب