لیست خبرها

افزایش 15 درصدی قیمت ها

۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
افزایش 15 درصدی قیمت ها

به دليل افزايش قیمت ملك در كشور از تاريخ  ٩٧/٠٢/١ واحد هاى تجارى و مسكونى قو الماس خاورميانه ١٥٪؜ افزايش یافته است.

چاپ این صفحه